کنوانسیون های حقوق جوان و دانشجو

عنوان
1 کنوانسیون عدم تبعیض در اموزش و پرورش
2 قانون موافقتنامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی
3 حق و آزادی آموزش و پرورش
4 قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه گمرکی ورود موقت وسائل علمی
5 ماده -۲۲-۲۶-اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸)
6 حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران
7 اهداف ۴-۹-سند۲۰۳۰ یونسکو
8 منشور زبان مادري
9 مفاد ۱۳-۱۴-۱۵-ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي
10 اعلاميه جهانی در باره ژنوم انسانی و حقوق بشر (مصوب کنفرانس عمومی سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد در بيست و نهمين اجلاس آن )
11 پروتکل ایجاد کميسيون آشتی وميانجيگری، مسئول تلاش برای حل هراختلاف که ممکن است بين کشورهای طرف کنوانسيون مبارزه با تبعيض درآموزش ایجاد شود.
12 اعلاميه مربوط به استفاده از پيشرفت در زمينه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر (اعلام شده در قطعنامه (سی) ٣٣٨۴ مورخ ١٠ نوامبر ١٩٧۵ مجمع عمومی
13 کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی
14 کنوانسیون منطقه ای تائید و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آموزش عالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه
15 اعلاميه‌ كنفرانس‌ توسعة‌ اجتماعي‌، كپنهاك‌ (مارس‌ ۱۹۹۵ )
16 اعلاميه كنفرانس بين‌المللي حقوق بشر تهران – ۱۹۶۸