کنوانسیون های حقوق جوان و دانشجو

ردیف عنوان صوتی و تصویری
۱  کنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش (مصوب ۱۹۶۷ یونسکو)
۲ کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی
۳ کنوانسیون منطقه ای تائید و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی آموزش عالی در منطقه آسیا و اقیانوسیه
۴   اعلامیه‌ کنفرانس‌ توسعه‌ اجتماعی‌، کپنهاک‌ (مارس‌ ۱۹۹۵ )
۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مفاد ۲۲ – ۲۶ -۲۷ ) – مصوب ۱۹۴۸
۶  اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر (اعلام شده در قطعنامه (سی) ٣٣٨۴ مورخ ١٠ نوامبر ١٩٧۵ مجمع عمومی
۷  اعلامیه جهانی در باره ژنوم انسانی و حقوق بشر (مصوب کنفرانس عمومی سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد در بیست و نهمین اجلاس )
۸  میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی ( مفاد ۱۳ – ۱۴ – ۱۵ )
۹  پروتکل ایجاد کمیسیون آشتی ومیانجیگری، مسئول تلاش برای حل هراختلاف که ممکن است بین کشورهای طرف کنوانسیون مبارزه با تبعیض درآموزش ایجاد شود.
۱۰  قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه گمرکی ورود موقت وسائل علمی
۱۱  قانون موافقتنامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی
۱۲ سند ۲۰۳۰ یونسکو( اهداف ۴ – ۵ )