آشنایی با کمیته

شرح وظايف کميته ھای تخصصی و اعضای کميته ھای کانون
دفاع از حقوق بشر در ايران
-1 استخراج اخبار نقض حقوق بشر در ايران در ارتباط با موضوع فعاليت کميته از منابع معتبری
ھمچون سايتھای اينترنتی نھادھای مدافع حقوق بشر و يا نشريات معتبر و ارسال آن به ايميل کميته
جھت انتشار در وب3گ کميته (حداقل 2 خبر نقض حقوق بشر در ھفته در صورت وقوع خبر )
تبصره: تعداد اخبار ارسالی می تواند بر اساس نوع فعاليت کميته و بنا به تشخيص مسئول کميته
متغير باشد.
-2 ھمکاری در تھيه گزارشات ماھانه نقض حقوق بشر در چارچوب موضوع فعاليت کميته. در
اينخصوص ماھانه يکی از اعضای کميته و به تشخيص مسئول کميته موظف به تھيه گزارش ماھانه
نقض حقوق بشر مطابق مشخصات و فرمت مورد درخواست مسئول کميته می باشد .
-3 تھيه اط3عيه با موضوع محکوميت نقض حقوق بشر در ايران در چارچوب موضوع فعاليت
کميته و دعوت از سازمانھا و نھادھای حقوق بشری برای موضع گيری در قبال موارد مختلف نقض
حقوق بشر در ايران (ماھانه حداقل يک اط3عيه در صورت حادث شدن موضوعی حاد برای
موضعگيری )
تبصره: تعداد اط3عيه ھای ارسالی می تواند بر اساس نوع فعاليت کميته و بنا به تشخيص مسئول
کميته متغير باشد.
-4 برگزاری جلسات سخنرانی در چارچوب موضوع فعاليت کميته شامل تعيين موضوع و
سخنران جلسه، تھيه و ارسال دعوت به جلسه به ايميل کميته، اداره جلسات و در صورت تمايل اع3م
آمادگی جھت حضور بعنوان سخنران جلسه که پس از تأييد از سوی مسئول کميته و انتشار رسمی
دعوت به جلسه از سوی روابط عمومی کانون قابل انجام می باشد .
-5 ھمکاری در تھيه گزارشات 3 ماھه نقض حقوق بشر در چارچوب موضوع فعاليت کميته و
مطابق تقسيم کار تعيين شده از سوی مسئول کميته
-6 شناسائی سازمانھا، نھادھا و جمعيت ھای مدافع حقوق بشر در چارچوب موضوع فعاليت
کميته و برقراری ارتباط با آنھا جھت دريافت و يا انتقال اخبار و گزارشات نقض حقوق بشر در ايران
واع3م نتايج آن در جلسه ھيئت نظارت و اجرائی
-7 مشارکت در آکسيون ھای عمومی و يا اختصاصی برگزار شده از سوی کانون و يا نھادھای
مرتبط با کانون
-8 شرکت در فعاليتھای داوطلبانه مانند تھيه مقا^ت يا گزارشات تحليلی نقض حقوق بشر در
ايران در صورت تمايل
-9 ارائه پيشنھادات و راھکارھای عملی برای بھبود عملکرد کميته ھای تخصصی کانون
-10 انجام ساير امور مربوط به کميته بر حسب مورد يا تشخيص مسئول کميته و يا ھيئت رئيسه
کانون
-11 شرکت الزامی اعضا در جلسات ماھانه کميته مربوطه
-12 برگزاری ھر 4 ماه يکبارجلسات مشترک کميته ھا و اعضايشان بمنظور تبادل تجربيات ورفع
نواقص احتمالی

توضيحات :
.1 م3ک ارزيابی عملکرد اعضا ميزان تعھد عملی به شرح وظايف فوق بوده و عدم ھمکاری
اعضا در انجام وظايف فوق منجر به لغو عضويت اعضا در ھر مرحله از عضويت
(آزمايشی يا دائم) بنا به تشخيص مسئول کميته و تصويب ھيئت رئيسه خواھد شد .
.2 پذيرش عضويت اعضای جديد منوط به مطالعه دقيق شرح وظايف فوق و موافقت متقاضی
با اين شرح وظايف خواھد بود .
.3 در کليه موارد، اعضا ملزم به رعايت حدود وظايف و تقسيم کار تعيين شده از سوی مسئول
کميته می باشند .
.4 مسئولين کميته ھا با توجه به ماھيت و موضوع فعاليت کميته مجاز به تعريف وظايف جديد
در چارچوب اساسنامه و ضوابط کانون می باشند .
.5 مسئولين کميته ھا موظف به برگزاری جلسات دوره ای با اعضای خود جھت ھماھنگی
امور داخلی کميته ھا می باشند .

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران


شرح وظائف کمیته ها