بایگانی دسته: کنوانسیونها و پیمان نامه ها

کنوانسيون عدم تبعيض در آموزش و پرورش

مصوب کنفرانس عمومي سازمان تربيتي علمي فرهنگي ملل متحد در  ١۴دسامبر ١٩۶٠ اجرا از:  ٢٢مه  ١٩۶٢مطابق ماده ١۴ کنفرانس عمومي سازمان تربيتي علمي فرهنگي ملل متحد آه از  ١۴نوامبر تا ١۵دسامبر  ١٩۶٠در پاريس تشكيل شـد، در يـازدهمين

ارسال شده در کنوانسیونها و پیمان نامه ها | دیدگاه‌ها برای کنوانسيون عدم تبعيض در آموزش و پرورش بسته هستند